Ul dutur du la mè dona - eneabiumi

Vai ai contenuti

Ul dutur du la mè dona

UL DUTÙR DU LA MÈ DONA
Tre atti di G. Feydeau
Rielaborazione e traduzione in dialetto varesotto di Giuliano Mangano

Dott.Tonino Cicala
Sig.ra Rosa Cicala
Umberto Ganassa
Susanna Grossi
Adelio Grossi
Sabina
Gloria Saltafossi, la suocera
Sigismondo
Sig.ra Bombetta
Sig.ra Vaniglia

ATTO I
SCENA I
(Sigismondo, Cicala)

Sigismondo ma sciur dutur, sa’l faseva setà lì da föra sü la panchèta, mè un mendicante?
Cicala (in vesti da sera, ma abbastanza in disordine, la cravatta fuori posto,ecc) Tas un bott! Menu mal che incö te set rivàa puntual
Sigismondo e parchè?
Cicala Parchè… parchè… avevi desmentegà la ciav e pudevi no sunà par mìa dessedà la mè mièe! oh! O Signur! Che nocc. Speri d’avèe mìa ciapà un quai malann!
Sigismondo Cert,l’è mìa necessari ves ul dutur Stranamore par capì che l’ha passàa la nocc in bianc… varda tì che cera che’l gà… l’è bianc mè un pagn da bügava!
Cicala Ah! Sperèmm che la mè mièe la sa sia nammò desedada! E la sa sia curgiüda da nagott!
Sigismondo questa l’è bela! Cume la fa a mia corges se lü la mia durmì in dul so lecc?
Cicala gò un metodo infallibile… almèn… fina a ier
Sigismondo ma va?
Cicala sì… cun la scüsa de cürà ul so ma de cò, mì ghe do ‘na pastiglia che la fa runfà tüta nocc… inscì quand lee l’è nel pieno del ronfamento mì vò in cerca de una quai ventüreta… t’è capì?
Sigismondo oh là là! E la mai fa marùn?
Cicala in des ann che semm spusàa mai! Vers la vüna de nocc mì a riturnavi all’ovile e la mattina... fresch mì e püssè fresca lee a iniziavum un’altra giurnada… d’amore e d’accordo
Sigismondo però! una bela truvada!
Cicala sperèmm che la ma vaga de lüssu anca stavolta! Che la mè mièe la sa sia nammò desedada
Scena II
( Cicala , Rosa, Sigismondo)

Rosa (d.d.) Ah!!! Tonino!!!
Cicala il grido della foresta
Sigismondo patatrac! Mì vò de là a preparà i medesìn…
Cicala grazie, neh!?
Sigismondo me pias no assistere ai discüssiùn domestiche (via)
Cicala bel culaburadur che me sunt tiràa in cà!
Rosa Ah! Te set rivàa finalment! Me dessedi, slunghi là ul brasc par carezzat cume fò ogni mattina da des ann a questa part… e… brasci sü ul cussìn… vardi e… ul tò pigiama l’è intatto, ben piegà sü… ta ciami… nagott… vò in gir mè na scema de chi e de là… me preoccupi anca, pensi che sia sücedü na quai disgrazia… fin quand trövi la prova del tuo tradimento… un guant da dona!
Cicala ma no Rosetta, Rosettina mia… dì mia sü stüpidad
Rosa (martellando ogni sillaba) Dove t’è passàa la nott?
Cicala Eh!?
Rosa Dove t’è passàa la nott?
Cicala Sì, ho capiì.... Dove ho passàa la... Come... te l’ho mìa dì? Ier quand t’ho lassàda?, t’ho mìa dì: vò dal Ganassa? Oh! L’è tant marà, povar Ganassa....
Rosa (incredula) Ah! E tì t’è passada lì la nott? In abito da sera?
Cicala In abito da sera, cert! Cioè no.... Ta spiegarò.... Ganassa... uhm... Ganassa l’è gravemente maràa..... tant che la minima emuziun... crac! La mazarà! Alura... per scundigh la situaziun... emm organizzàa una festicciola a cà sua... con tanti dutuur. Un consulto in abito nero, pö emm tacà a balà... sempre ballando, n’è vera... fasend finta da nagott. (Ballando e cantando)
Cul colera che lü al gà
Ah! ah! ah! ah!
Ghe scumeti al creparà
Ah! ah! ah! ah!
A l’eva un divertiment ünich!... Spess cui marà a bögn fa di sotterfugi! Insomma l’è un trüch dula medisina muderna... omeopatica!
Rosa E’ geniale! Inscì (cantando) ul Ganassa l’è perdüü?
Ah! Ah! Ah! Ah!
Ma che bal te cüntàt sü!
Ah! Ah! Ah! Ah!
Cicala Ta disi che l’è perdüü...... Perdüü… al sa rimetarà mai pü!

Scena III
(gli stessi, Sigismondo, Ganassa)
Sigismondo Ul sciur Ganassa
Ganassa Buongiorno, sciura, dutur!
Rosa E lü al sta ben sciur Ganassa?
Ganassa Ben, grazie
Rosa Infatti, a mi me par in ottima furma sciur Ganassa
Ganassa Ottima, ottima, come la ved
Cicala Ma cosa te vörat che ‘l sappia lü? L’è dutuur, lü? Se mi ta disi che l’è perdüü, a l’è perdüü!
Ganassa ( sussultando) sunt perdüü, mì!?
Cicala Ma sì.... dumà che ho vurüü scundat la situaziun
Ganassa sa te disat cus’è!?
Rosa ( con intenzione) A l’è par quest che ul mè marì l’ha passà la nott dinanz al so capezal
Ganassa l’ha passà la nocc dinanz al mè capezal? Lü?
Cicala Ma sì! Te set mia curgiüü? ( a Rosa) Lasa perd, te vedat no che l’è adrè a delirà? ( a Ganassa) tas…
Ganassa (al pubblico) Decisament l’è lü ul marà, ul dutur!
Rosa sciur Ganassa, le lassi... al staga ben. Del rest, al gà un’ottima cera par vess un omm in agonia... certament l’è un’agonia che la düra da tantu temp!
Cicala Sì, se tratta ..... se tratta.... de un’agonia cronica
Rosa Che busij! A stan né in ciel né in tera! A l’è ciar mè ul su che a l’è adrè a famm sü! Oh! (esce piangendo)
Scena IV
(Cicala, Ganassa, indi Sigismondo)

Cicala Giust tì! Ma l’è mai pussibil che te set mia bun de capì i ropp al volo?
Ganassa Capì!? Che cosa?
Cicala La situaziun! Crico de gess! E vegnum un pù adrèe, no? (Cicala si sposta e Ganassa lo segue) te me dumandat: che cosa? E vegnum un pù adrèe, no? ( come sopra) Ma se te set adrè a fà?
Ganassa ta vegni drèe
Cicala Ma mì intendevi…. Ma va al diavul! Se mì t’avevi metü in agonia gavevi i mè bon resùn … te pudevat restà… in agunia… Crico de gess… te duvevat capì sübit che l’eva una bala par…
Ganassa ah! Se te me’l disevat
Cicala (bruscamente). Insomma se te vörat?
Ganassa Eccu! (Fanciullone) Te’l set che mì vegni dumà quand ghè un piasèe da fà
Cicala (raddolcendosi) Ah! Be’! Se l’è par un piasèe
Ganassa Da famm a mì
Cicala Ah! L’è par... (A parte) Ma pareva… (A voce alta) te dumandi scüsa ma stanott ho durmì su una pancheta
Ganassa (complimentoso Oh! Fa’ nagott
Cicala Ta ringrazi, ma sunt adrèe a specià la suocera che la riva da Milan e alura…
Ganassa Sì! Eccu da cosa sa trata
Cicala Che rumpiball! (forte) Sigismondo!
Sigismondo Al gà bisogn de mì sciur dutur?
Cicala (sottovoce a S). Sì, te devat liberàm da sto rumpiball… fra cinq minüt te me portat un bigliett da visita e te disat che ghè una persona che la ma vör parlà… inscì ul Ganassa l’andarà via
Sigismondo Capito! Ul rimedi cuntra i rumpiball!
Ganassa Tì te’l set che l’ann passà dopu che ghera mort ul mè ziu ho eredità una desena de appartament… però riessi no a ficiai…. Tì che te ghet una bona clientela, te ma daresset mìa una man?
Cicala E te set vegnüü chì dumà par quest?
Ganassa Lassum parlà… i mè lucai hinn pien d’umidità… inscì te pudaret mantegnì la tò clientela
Cicala Ma va’ al diavul… cosa ta credat che mì fo la pubblicità ai tò appartament malsan?
Ganassa Mia tücc… ghè n’è vün sanissim… ammobilià… l’eva ficcià a una sarta che l’è scapada senza nanca pagà… figüres che l’è una storia stranissima… sta sarta…
Cicala Ma sa ma interessa mì de la tò sarta… l’è mìa ul mument… gò altar penseer in cò… quand pensi che la mè dona…
Ganassa Ah! Giüst! Tì te ghet la mièe… Mi inveci la mè dona l’ho perdüda… l’è vugada via in cinq minüt
Cicala Par un attacco apoplettico?
Ganassa No! Par un militar! L’avevi lasada sü vüna pancheta,ad Angera, intant che la ghe dava da mangià ai cigni. Gavevi dì: specia chì un attim, vò a cumprà di sigar e turni. Ma l’ho pü ritruvada
Cicala Via, via! Mei inscì!
Ganassa Come mej inscì?
Cicala No, cioè… vurevi dì…
Sigismondo (entrando) ghè de là un sciur che la cerca (mostra il biglietto da visita)
Cicala (scambiando un sorriso di intesa con Ganassa). Vedem... ah! benissim!... (A Ganassa) Te dumandi scüsa… a l’è un seccaperdè, ma podi mia fa a meno de riceval…..
Ganassa Un secaperdè!... Ah! Al so mì come riceval!... (Sedendosi a destra) Mì a stò chì inscì a l’oblighi ad andà via
Cicala (a parte). Cosa? Al vör sta chì?! Che mignatta! (a voce alta) Il fatto l’è che’l desidera parlamm a quattr’öcc
Ganassa Alura l’è n’altra roba. Chi l’è sto seca perdèe?... (Prendendo il biglietto da visita dallemani di Cicala) Carugati!... Ah! Carugati, al cugnossi benissim! Ga stringerò la man vulantera! Andrò via dopu
Cicala (sconcertato). Cosa?... No! Te podat no… a l’è ul so pà
Ganassa ga l’ha mai vüü
Cicala a l’è ul ziu, e ‘l vör no vess vidüü. Va’! va’!...
Lo costringe ad alzarsi.
Ganassa Ah! benissim. (Fa l'atto di uscire dal fondo, poi, giunto alla porta, la evita e si dirige alla porta di destra, in secondo piano) Sent un pu, starò chì in du la stanza visìn
Cicala Come! Al va mia via! Ah! pegg par lü, al farò specià tüta la giurnada
Ganassa (comparendo di nuovo alla porta). sent, go un'idea! Se ul tò secaperdèe al ta rump i scatul, cugnossi un sistema par töl da mezz. Mì soni, te fò avèee un bigliett da visita e tì te disat che sunt un secaperdèe che te devat ricev
Cicala Sì, sì, va ben, va’! va’! se te set stracc, dorma, a ghè una chaise longue.
Sigismondo (entrando) Ghè scià la sciura Gloria la so suocera, insema a la so dona Rosa...Ah! Ah! Adès vegn ul bell!
Cicala Dopu quel che ghè sücedüü sta nott, l’è mei che ma trövan no... (a Ganassa) e anca tì car Umbertino... te ghet ‘na brüta cera... va’ a metas in lecc... va’... sculta ul tò dutuur (via entrambi)

Scena V
(Gloria, Rosa, Ganassa, Cicala, Sigismondo)
Gloria Oh| La mè cara tuseta,
Rosa Cara mammima!! (piange)
Gloria te piangiat?! (un gran sospiro) Certo al sarà par la gioia… Sü, sü... Capisi la tò emuziun, ma adess basta
Rosa Piangi no par quest
Gloria Come? te set mia cuntenta de vidèè la tò mammina?
Rosa Ma sì che sunt cuntenta
Gloria E alura parché te piangiat? Ul tò marì al ta trata mà?Dill, dill alla tò mammina... che ghe pensi mì a quel vilàn!
Rosa Verament al so no...
Gloria Tel set no?… Alura, dimm.. se te ghet cuntra ul tò marì
Rosa O mamma... verament sun tant disperada!
Gloria Oh! Signur!
Rosa Ul mè marì l’ha passà la nocc föra de cà
Gloria Davera? E quand?
Rosa sta nocc! E forsi chissà quanti altar nocc! Mì ma na sunt mai curgiüda
Gloria Come? Tì te set mai curgiüda? Ma, tusa benedeta... (Rientra Cicala che appena vede la suocera tenta di scappare) Ehi! Tì! Vegn un pu scià!
Cicala ( finge gioia) Oh! Cara suocera… ! Come la sta?
Gloria Dua t’è passà la nocc?
Cicala (messo alle corde) Cume già disevi a la mè cara mièe (sguardo sarcastico) sunt stai da un mè marà par vegliàl.... (entra Ganassa) Tì? ancamò?.. Via... via... via (caccia)....
Gloria Ma sa tratan inscì i person?
Cicala a l’è un mè marà!
Rosa Lü al gà una delicatezza special cunt i so marà!
Gloria Parché te’l casciat via inscì?
Cicala Al gà una malattia contagiosa
Gloria Davera?
Cicala Oh tütt quel che ghè de pussèe cuntagius... e una volta che la sa ciapa a sa guariss pü!
Rosa A l’è un marà verament compiacente
Gloria Qui gatta ci cova! Sent... lassum chì in de par nüm, mì e la tò cara mièe
Cicala Ma cun vero piasèe! (via)
Gloria Dunque, a nüm.... prima te sevat adrè a cunfidàm che ul tò marì la passà la nott föra de cà... bisognarà avegh di pröv… tì t’è vist nagott, sentì nagott, truvà nagott
Rosa Verament...
Gloria Verament?
Rosa (toglie un guanto di donna) So nagott (piangendo) Però sta mattina ho truvà stà roba chì tra i so vestì (piange)
Gloria Un guant da dona…E’ un indice
Rosa Verament a l’è tüta la man
Gloria E tra i sò cart?
Rosa Ho mìa vardà
Gloria T’è mìa vardà?.. Ma, cara tusa, a ghè nessün altar mezo par savè cume al sa cumporta ul marì, tütt i donn la fann… Mì t’avevi visà però de mia fidass tantu de quel bel rospo lì… ma tì… niente!
Rosa Oh! Dai mamma!
Gloria A ghera ul Franco, par esempi… che ‘l ta muriva drè… un fiö a post… religius… sottumes… ma ti niente!
Rosa Ma ul Franco a l’eva göbb!
Gloria Bisogna mia stà a vardà tüscoss! L’amore è cieco!
Rosa Sì, ma anca fadigus… Tütt i volt che s’andava in campurela, dovevi vütàl a scavà na fossa per fal stà comud
Gloria Ben! Vista che la situaziùn l’è questa… Avanti! … ades ghe pensi mì! Tonino! ( nel frattempo si sistema per la battaglia)Tonino! (entra Cicala)
Gloria Vegn un pu scià! Gò di ropp da s’ciarì
Cicala (dolce) cara mamma!
Gloria Te ricugnossat quel guant chì? Sü, parla!
Cicala Sì... mì...ah! Ben... s’evi giusta adrè a cercàl...
Gloria (dandogli un colpo sulle mani con il guanto) da chi l’è sto guant chì? E niente storie!
Cicala Emm... mì.. da chi l’è... è.. l’è mè!
Gloria Tò? De sta taglia?
Cicala Eh!... l’è par rimpicciolire la man... tel set... rimpicciolendo il pollice e slungand i did, inscì, varda...
Gloria Via! E’ un guanto di donna!
Cicala Forsi... al gà l’aria... parché l’è bagnà... al s’è strengiüü
Gloria E la lunghezza?
Cicala Precisament... al s’è strengiüü e al s’è slargàa ... L’ha guadagnà in lunghezza quel che l’ha perdüü in larghezza... Inscì anca lee, se la sa füdess bagnada la sarìa.. (fa un gesto che indica lunghezza e larghezza)
Gloria Alura, vidèmm la taglia...
Cicala Növ e mezz... l’è l’acqua che l’ha strengiüü anca i nümar
Gloria Tonino! Ta me ciapat par üna stüpida?
Cicala Sì!... Cioè no! Mìa tant!
Gloria Te vörat che te’l disa? Te set un marì abominevole! Te sa cunportat come un debosciato!
Cicala Mì?
Gloria Sì, propi tì … Te passat la nocc föra de cà, ta sa tröva un guant da dona in di sacocc….Se te vörat imbruià la mè tusa te devat passà sül mè cadavar….
Cicala – Magari!
Gloria – Eh?!
Cicala – Nient
Gloria Tì te set spusàa! Te ghet giürà fedeltà a la tò miè… Ul codice civile afferma che la donna deve seguire il marito.. Perciò mì ta seguirò!
Cicala Oh! Pardon! Il codice al dis la dona, cioè la miè, mìa la suocera,
Gloria A l’è parchè gan mia pensà! Uomo di facili costumi! Te vörat divid una mama da la so tusa?
Cicala (fra sé) duvevi spusà un’orfana... (forte) Ma che la vaga a bagg a sunà l’organ!
Gloria Eh!?
Cicala La ma rott i ball con i sò insinuaziùn! Adès riessi a capì parchè ul san Pedar l’ha tradì ul Signur… par forza: al gà guarì la suocera! (via)

Scena VI
la scena rimane vuota per qualche istante poi entra Ganassa

Gloria (entrando) Oh! Il contagioso (fa per scappare) Ma lü al duvarìa no stà in lecc?
Ganassa Ma sa la vör da mì? Uffa che scüffia!!
Gloria a vo via da chi… da sta cà de malaffari… Però … però duvarìa cercà un appartament chì visin par veglià su la mè tusa… Povera Rosa, povera tusa! In che pastiss l’è andada a casciàs… Sigismondo! Sigismondo!
Sigismondo Sì, la m’ha cercà?
Gloria Sì, sent un bott… te set mìa se chì visin a ghè un quai appartamentin da tö in affitt?
Sigismondo Savarìa no… ma ghè chì ul sciur Ganassa che ghe le dumanda a lü
Gloria Ul contagioso? Va ben… Sciur Ganassa (Sigismondo via)
Ganassa Sì? (sta per avvicinarsi)
Gloria Fermo lì! Gò de dumandav una roba… ma distante, eh!? Distanza di sicurezza!
Ganassa Che la disa
Gloria Al savarìa no se ghè un quai appartamentin da tö in affitt
Ganassa La casca ben, sciura… mì ghe n’avrìa vün a dü pass da chì
Gloria Andemm sübit a vidèl
Ganassa Sübit, n’è vera, podi no. Femm dopumesdì ai cinq ur, in via Garibaldi 15, pian terreno. L’eva l’appartament d’una sarta. La dev savè che sa trata de una storia tristissima. Dunca ghera sta sarta che l’era piccola inscì, larga inscì, la gaveva un prognatismo dentale...
Gloria Ma la racconterà un’altra volta sta storia tristisima, par ul mument arrivederci… ai cinq ur, in via Garibaldi. E ...ma raccumandi: La puntualità...(via)
Ganassa (salutandola alla maniera militare) Arrivederci, mon general!!!
Cicala (entrando) Oh! Menu mal che che te set ancamò chì. Ho riflettü e ho decidü: par i mè esigent de dutur a ciapi in affit quell’appartamentìn che te m’è dit
Ganassa Oh! Cuma sunt cuntent…
Cicala Quanto ta devi?
Ganassa 250 franch
Cicala Oh in mìa tant 250 franch all’ann
Ganassa Verament in 250 franch al mes
Cicala Cricu de gess… 250 franch al mes …. Beh! Al ciapi istess… tè la caparra
Ganassa Vò de là a scrivv la ricevüda (via)

Scena VII
(Sigismondo, Cicala, Susanna)
Sigismondo Dutur.... Dutur!
Cicala Ma se ghè anmò?!
Sigismondo Ghè la sciura Grossi!
Cicala Ah! Benissim! Fala passà
Susanna Dottore!
Cicala Buongiorno signora Grossi, come va?
Susanna Ho un leggero giramento di testa... (attendono che Sigismondo se ne sia andato)
Cicala Cattivona! T’ho specià par ur e ur ier sera davanti al teatar...
Susanna Tesorino mio, mi dispiace! Ho atteso che mio marito se ne andasse per gli affari suoi, e allora sarei rimasta libera e tutta per te... Invece non mi ha lasciata nemmeno un minuto, per tutta la sera... e la notte...
Cicala Oh! La nott, no!
Susanna Da qualche giorno m’accompagna dappertutto. Guarda: anche adesso è giù in macchina che mi aspetta . Sarebbe voluto salire
Cicala O Signur no!
Susanna Infatti gli ho detto d’attendere
Cicala Oh! La mia dolce Susanna, tutta panna...
Susanna Oh! Mio Tonino, caro (entrambi con la bocca spalancata pronta per il bacio ma rivolti al pubblico) (entra Ganassa)
Ganassa Eccu la ricevuda, bell’e che firmada
Cicala Ma dopu, dopu, te vedat no che sunt drè a visità la sciura?
Ganassa Te ghe cuntrulavat i tunsili?
Cicala Sì!
Susanna Ho un po’ di mal di gola...
Ganassa Senta, l’ha pruvà cul lacc e mel? La ciapa na tazza da lacc la ga mett dentar un pu de mel, (Cicala lo scaccia in malo modo) Uffa che scuffia!
Susanna Oh! Tonino
Cicala Oh! Susanna tutta panna
Susanna Ma vedo che sei stanco, tesoruccio
Cicala Ho passà una nott d’infernu! Sü na pancheta davanti cà... Mia piccola Susanna... Te vöri ben!
Susanna Tonino mi sento in colpa... Tradire mio marito
Cicala Oh! Per quel cornuto!
Susanna Non dire così! Tu sai che è la prima volta che faccio una cosa del genere
Cicala E sunt cuntent! Te vedat, però, a podum pü videss in tranquillità
Susanna Giusto! La gente finirebbe col sapere che non si tratta di un medico e della sua paziente, bensì di due cuori che s’amano, due anime angeliche che s’involano verso il paese della tenerezza
Cicala Se ta vörat alura, podum incuntràss in un campo neutro
Susanna In un campo? Io preferirei un appartamentino
Cicala Ghè n’ho appunto vün cha’l fa al caso nostro. A l’è chì visin, in via Garibaldi 15... e podum vidès anca incö
Susanna Oh! Come sono tentata! Ma, lo sai, senza secondi fini... io sono un’anima romantica … Perché sai, io sono fedele a mio marito
Cicala Quel cornuto? E chi disaress ul cuntrari?
Susanna Allora siamo intesi. Oggi stesso alle cinque in via Garibaldi
Cicala Sì, sì! Oggi stesso... al pian terren... l’eva l’atelier di una sarta
Susanna Oh! Tonino, ma è male quello che stiamo facendo... Sai è la prima volta che mi capita... (si abbracciano)
Sigismondo Al varda che ghe adrè a rivà ul sciur Grossi
Susanna Cielo mio marito
Cicala Il cornuto? Vöri no vidèl
Sigismondo L’è già chì! Ah!Ah! Ades vegn ul bel!
Cicala Mì vo de là
Susanna D’accordo, lo riceverò io...
Cicala se vedum ai cinq ur in via Garibaldi
Susanna D’accordo... (entra Grossi) Oh caro! Stavo giusto per scendere...
Grossi A l’è stada una visita veloce la tua. Già fatto?
Susanna Già fatto cosa?
Grossi Ma tì e ul dutur, no?
Susanna Io e il dot... Ah! Sì... Già fatto, certo...
Grossi Bene va... ti raggiungerò subito... Che tipo l’è sto dutur? Vöri fagh una quai domanda
Susanna Che tipo di domanda?
Grossi Su, su, specium da sott. Eccu i ciav du la macchina
Susanna Allora, vado?
Grossi Va’! (Susanna via, ostentando) Ma duva l’è sto dutur?

Scena VIII
(rientra Cicala)
Cicala Oh! Ul so marì
Grossi Ah! Ul dutur finalment. Lü l’è ul dutur Cicala?
Cicala (ripiegato su se stesso, sordo) Cosa?
Grossi Lü l’è ul dutur Cicala?
Cicala No
Grossi Ah no?
Cicala No. A sunt un sò paziente
Grossi Eh! Se ved. Al gà una bruta cera
Cicala Sa l’ha dì?
Grossi Al gò una brüta cera
Cicala Ah! Grazie! Altrettanto
Grossi Prego (mentre Cicala esce si scontra con Ganassa)
Grossi sta volta l’è lü... Buongiorno!
Ganassa Buongiorno...
Grossi E... la mè dona cume la sta?
Ganassa san devi saveghen mì?
Grossi Come san devi saveghen? Ah! Capissi... lü l’è molto discreto
Ganassa Si,sì, sun la discreziun in persona (a parte) ma sal vör chest chì da mì
GROSSI S’evi giò da bass e ho pensà: dess vò sü a dumandagh un parer. Al sa… mì sunt un pu stitich
Ganassa L’ha pruvà cunt i prügn?
GROSSI Ah! Lü a l’è par la medicina omeopatica
Ganassa Sì insomma, i prügn fann cuur
GROSSI (a parte) Ma che razza de dutur ca l’è? (forte) Cal senta…Da un pu de temp al ma vegn giò ul sang dal nas e la circulaziun dul sangu la sa ferma.
GANASSA (dopo un gesto di stupore). Benissim!...cal ciapa la ciav du la sala a mangè
GROSSI. Al ga tegn propi a la sal a mangè?
GANASSA. In di limit dul pussibil sì, la sale a mangè. Che la ciapa e che la meta su la s’cena.
GROSSI. La sale a mangè!... Orca vacca!...
GANASSA. E cal staga un’ura e meza cul nas e boca dentar una bacinela d’aqua.
GROSSI. Eh?... cosa? e respirà?...
GANASSA. Oh! Cal respira pür!... basta chel staga cunt la boca e ul nas in du l’aqua! Tütt chì.. a l’ è un rimedio radicale.
GROSSI. Beh! Preferissi un quai cos d’altar… Eccu, cal guarda la mè lengua.. sa na dis?
GANASSA Bah! la mia l’è püssè lunga.
Tira fuori la lingua.
GROSSI. Cosa?
GANASSA. E pö la sua l’è rutunda e inveci la mia l’è a punta.
Tira fuori di nuovo la lingua.
GROSSI. Beh, chesta chì, (a parte) Cume dutur al ma par un pu bamba!... (forte) Ul fatto l’è che la mè dona l’è un tipo molto esuberante
Ganassa Come come?
Grossi L’è un vulcano pien de lava, lava ribollente
Ganassa Bene, bene l’è pien de lava
Grossi Ho dì che l’è un vulcano
Ganassa Già ... un vulcano senza lava l’è mìa un vulcano. Al sarìa dumà una montagna cunt dentar un böcc.. che stress!!!
Grossi Ma che razza de dutur a l’è quest chì?
Ganassa Sal vör ghe ne cünti sü vüna bela anca (Ritornando alla sua idea fissa) Al sa… mì gavevi un’inquilina che la faseva la sarta… l’eva…
GROSSI (che suo malgrado è stato accompagnato fin sul fondo). Ah, benissim!... ma ghe dumandi scüsa. Gò de andà de pressa… la mè dona la ma specia in machina (via)
Ganassa Mì sta storia a finissarò mai de cüntàla
Su queste parole, l'orchestra lo interrompe, Ganassa cerca di dominarla, continuando a parlare...Infine il sipario gli si chiude in faccia.


ATTO II
Scena I
(la scena inizialmente resta vuota, poi appare Cicala dalla porta) (Susanna, Cicala)

Cicala To’: ghè la serradüra che la funziona no...
Susanna Buongiorno
Cicala Oh! Cara Susanna, tutta ...
Susanna panna! (chiude la porta) Ma la serratura non chiude
Cicala Ah sì! Ma non importa. Meti sübit la cadrega davanti a la porta (esegue)
Susanna Ma non c’è pericolo?
Cicala Che pericolo te vörat che ghe sia?
Susanna Pensa: se qualcuno ci vedesse, mi sentirei colpevole
Cicala Bella morale (sedendosi al divano) Vegn chi in di me brasc Susanna, siamo soli. Ah! Mia Susanna tutta
Susanna panna.... Ma non sai dire altro?
Cicala Sai a l’è l’emuziun di questo grande momento incantato... Ma te tirat mìa via ul capelìn?
Susanna (si alza) No! Posso fermarmi soltanto un momento, caro. Adelio è giù in macchina che mi aspetta, potrebbe salire da un momento all’altro Sapendo che questa è la vecchia abitazione di una sarta, gli ho detto che andavo dal mio sarto....
Cicala (tra sé) alla sola idea che l’Grossi l’è giò mi ma smunti.... (forte)La mia carissima Susanna tutta…
Susanna L’hai già detto, Tonino (siede)
Cicala Ah sì?! Varda la mia cara Susanna tutta...
Susanna Ah! (fermandolo) Dimmi che non faccio una pazzia. Perché, sai, è la prima volta...
Cicala (tra sé)Mì ma senti föra post, (a Susanna) cun l’Adelio giò... mì ma vegn sü
Susanna Che cosa?
Cicala Nagott
Susanna Sei felice?
Cicala Felicissimo.... cum’è un cundanà a mort su la cadrega elettrica
Susanna Ma che cosa c’è? Ti vedo nervosetto... Tonino… A cosa pensi?
Cicala Mì?... a... ti...
Susanna E allora dimostramelo (si avvicina per abbracciarlo)
Cicala Ah Susanna, ( si inginocchia) vurarìa passà la mia vita ai tò pèe

Scena II
(detti e Grossi)
Grossi (entrando butta a terra la sedia) Ghè burlà giò tüscoss
Susanna Adelio!
Grossi S’eri stüff da specià giò in machina e alura m’è vegnü la bela idea de vegnì sü
Cicala (sempre in ginocchio) Ottima (si avvicina ad Grossi ginocchioni) Meravigliosa... Geniale!
Grossi Ma vurariìa mìa distürbà. Fè pür cume se mì ghe füdessi mìa
Cicala (rialzandosi) E’ ... è l’è facile da dì...
Grossi L’è adrè a tö i misür a la mè dona?
Susanna Mi stava misurando la vita
Cicala Infatti (corre a prendere una matita) 120 di circonferenza...
Susanna Come 120? 60.... Sai, Adelio, i grandi sarti prendono sempre le misure a occhio
Grossi A l’è stranissim quel tò sart chì
Susanna E’ un artista, a suo modo
Grossi Cume al se ciama?
Susanna E’ il signor... il signor...
Cicala Formica (corre a baciare la mano di Grossi, a tracolla ha un panno )Piacere
Grossi (ritira immediatamente la mano) Formica? Ah! Ah! Ah! Al sa duvaria mett insema al dutur du la mè dona… dutur Cicala… inscì sa po fa la fiaba: la cicala e la furmiga… ah! Ah!
Cicala No, no... l’è mìa ul cas. Ah!ah!
Susanna (ride forzatamente)
Grossi Epür la so facia l’è mia növa. Ma par d’avela già incuntrada
Cicala (si nasconde il viso con la stoffa)
Grossi Eccu duva l’ho vista. Dal dutur Cicala,
Susanna Ah! Sì, sì, sì
Grossi Al sa fò cürà anca lü dal dutur Cicala?
Cicala Un pu.... tant par quel cal var
Grossi Al gà resùn... A l’è un ciarlatano, un buono a nulla
Cicala Oh!
Grossi Al capiss un tubo, l’è un vero idiota
Cicala Oh! Cal senta...
Grossi Perché al sa inrabiss? Se ghe ne frega a lü?
Cicala Sa, l’è ul mè dutur e ghe sunt afeziunà...
Grossi Beh! Se l’è inscì... ( si siede, battendo le mani sulle ginocchia) Sa l’eva adrè a fa cus’è a la mè dona?
Cicala Mì? Nient. Al vurarà mìa pensà che...
Susanna Ma signor Formica... ( mostra il vestito)
Cicala Ah sì! Cert ... Un modellino primaverile ... in tulle di organza... con le maniche tutte a riccioli e pizzi... un corpetto aderente... e dei pantaloni da sci...
Grossi Da sci-i?
Cicala Da chiffon.... sci-ffon...Ah! Ah!
Grossi Come, come? Gonna o pantalone?
Cicala Sura la gonna e sott i pantaluni... cioè sura i pantaluni e sott la gonna...
Grossi Capissi un ostrega
Susanna Una gonna pantalone, tesoro. I grandi stilisti spesso faticano a farsi capire...
Grossi Ul tò sart in modo particolare. Al ragiona mè un demente

Scena III
(detti e Bombetta)
Bombetta Buongiorno!
Susanna E lei chi è?
Bombetta La ghè no la sciura Sguercetti?
Susanna E... no, la signora Sguercetti non c’è
Bombetta Ah! Gavevi bisogn de vedela par un cünt
Susanna Un Conto? Quale conto?
Bombetta Un cünt del tailleur che la sciura Sguercetti la m’aveva fai
Cicala Ah! La sciura Sguercetti l’è la sarta!
Grossi Ma come la cugnoss mìa?
Cicala Oh! Come no!? La cugnossi e come... la carissima sciura Sguercetti. L’è la mè socia.... l’è piena da talent, da stile, l’è... valta...
Bombetta Ma ‘l ma faga ul piasèe... se l’è una nana
Cicala (quasi piangendo) Una nana... una nana... (riprendendosi) sì... ma l’è un’alta stilista
Bombetta Allura, se l’è ul sò socio, podi digal a lü. Mì sunt la sciura Bombetta… Al duvaria riguardà la fatüra Par mì l’è un cünt trop esageràa!
Cicala Ma cert... Tant par quel che m’han vegn in sacogia… che la ma faga vidè
Bombetta 170 franc de fatüra. Esagerà par un tailleur...
Cicala Quale tailleur? Quel verd?
Bombetta No!
Cicala Che la specia.. quel giald
Bombetta No!
Cicala (ride forzatamente guardando Grossi e Susanna) Quel... quel ross
Bombetta Oh sì! Quel ross!
Cicala (disperato) Oh!
Grossi A l’è un bel tipo ul tò sart: adèss l’è bun de elencà tütt i culuur de l’arcobaleno
Cicala Quel...( fa segno a Bombetta di aiutarlo)...quel
Bombetta Sì?
Cicala Quel...ehm.... rosa
Bombetta L’era negar! Negar!
Cicala Ah cert! L’era negar! Oh! Ghe l’ho chi propi davanti ai öcc
Bombetta L’è esagerà sì o no quel cünt chì?
Cicala (dà una spolveratina a Grossi e Susanna) Sì, sì... l’è vera... Oh! Quanto la vör sbasàl?
Bombetta Par mì 120 franc l’è püssè che unest
Cicala Giustissim... Püssè che unest. 170 meno 120 resta 50. Ecco fai: 50 franchi
Bombetta Ma chel varda che forsi a ghè un errur, al sa sbaglia
Cicala Mì ma sbagli mai.
Bombetta Content lü. Grazie. Avarìa mai credü in tanta generosità
Cicala Les affaires sont les affaires (la alza di peso)
Bombetta Incö a ‘è ul mè dì fortünàa. Vo sübit a mettigh al lott! Se venci, ghe farò un bel regal...
Cicala Benissim. Ma adess che me na faga un altar (spinge fuori Bombetta) Arrivederci sciura Pompetta
Bombetta Gò una röda sicüra. Sa’l vör ghe la disi...
Susanna Non è il caso, adesso (Cicala la spinge fuori) Non è il caso signora Pompetta
Bombetta (con enfasi) Bombetta... Bombetta
Cicala Arrivederci (va a far finta di stirare)
Grossi Devan vess tütt ladar questi sarti per fà simili scünt. Tì (si alza) fasan fa vün bel gross
Susanna Cosa?
Grossi Ul scünt, no? (a Cicala) Mì vurarìa che fasess un quaicoss a la mè dona. Un quaicoss de raffinà, che ‘l gà meta in evidenza i fianchi e il petto
Cicala Ah! (prova se il ferro è caldo)
Grossi Eh! A mì ma piasan i vestì ben aderenti! Oh! Tesoruccio!
Susanna Sì?!
Grossi vò giò de bass un attim, tesoro... ma tì famm mia specià trop... in macchina... tel set... in da par mì...
Susanna Certo caro
Grossi Arrivederci... Ehi! Sciur Furmiga!
Cicala (si guarda in giro) Chi? Ah! Sunt mì! Arrivederci (gli bacia la mano che ritrae disgustato)
Grossi Arrivederci ( si tiene la mano baciata)
Cicala (si siede davanti alla porta)Per fortuna ca l’è andai
Susanna Siamo in un bel pasticcio. Cosa facciamo adesso?
Cicala Cosa facciamo? Mì a des me la svigni! Giüri che una una roba cumpagna la ma sücedarà mai pü!
Susanna Non puoi farlo! Adelio ti crede il mio sarto. Ritornando e non trovandoti qui capisce la verità. Ed è capace di ammazzarti
Cicala Come? Al gà mia ul dirito de mazà la gent, lü! L’è mìa un dutur! Ah! Susanna tutta panna
Susanna Basta!! In che pasticcio ci siamo cacciati!

Scena IV
(Ganassa e detti)
Ganassa Buongiorno!
Susanna Il tuo amico Ganassa! Qui si viene e si va come se fosse un porto di mare
Cicala La prima bestia che la vegn dentar l’è la padrona
Ganassa Chi?
Cicala Tì, par esempi
Ganassa Grazie
Cicala Da nagott! Ma varda che a ghè una sciura cun mì!
Ganassa Oh! Par mì la po’ restà. Mì gò segreti par nissün
Susanna Ma...
Ganassa La vurarà mia andà via par culpa mea
Susanna Uhmm!...Ci mancava solo lui! Sono sull’orlo di una crisi di nervi. Mandalo via!!
Cicala Adess tenti.... (si siede accanto a Ganassa) Caro Umberto, Umbertino....
Ganassa Pensa che un’ura fa ho pruvà un’emuziun de quij... Ho scupert sü la guida telefonica che a Saròn ghè una sciura Ganassa
Cicala Bene! Tel me disaret un'altra volta, adess smama (tenta di alzarsi, ma Ganassa lo trattiene)
Ganassa Gò telefunà cun la tremarella in di gamb e al m’ha respundü un omm. Gò ditt: cal scüsa, ma mì cercavi una dona.... Al m’ha respundü: “Come la vuole?”... Un disastar... un vero disastar

Scena V
(Gli stessi, la sciura Vaniglia)
Vaniglia Che scüsèe, ma la ghè no la sciura Sguercetti?
Cicala Ancamò gent?! Ah! no! no! no!
Susanna Questo è troppo.
Vaniglia Sunt vegnüda chì par ul mè vestì a giacca. La duvarìa vess segnada sott al nomm de Vaniglia
Cicala Sì! Ebbene! Mìa incö... Incö gò mia temp, sciura Cotechina…
Vaniglia Vaniglia! Mia Cotechina
Cicala Sì, insomma… ghè mia tant de differenza
Vaniglia Alura? Sto vestì a giaca? L’è prunt o no?
Cicala Va ben, sa la specia ghel cerchi…. Ma duman…
Vaniglia Ma la sciura Sguercetti…
Cicala Oh Signur! Sta sciura Sguercetti la incomincia a rump!
Vaniglia Prego?
Cicala Prego… vedarò…. Del rest che ma na frega a mì del so vestì a giaca?
Vaniglia (risentita). Va bene, al vörarà dì che ghel paghi no, che ghe le disa alla sciura
Cicala Non mancherò
Vaniglia Anzi par mì l’è mej! L’è tütt un guadagn!
Cicala se la savess par mì...
Vaniglia Però, hinn ben affabil cui client, chichinscì!... (via)

Scena V
(Detti, Gloria) (Quando Gloria entra Cicala va a nascondersi)
Gloria Via Garibaldi 15, l’è quest l’appartament… Eccomi rivada… Buongiorno
Susanna Ancora gente! Io non ce la faccio più! Lo fanno apposta!
Gloria A sunt vegnüda chì par vidè l’appartament
Ganassa Orcu sciampìn! Ghe disarò sciura: l’è già ficià!
Gloria Ficià! Ma come, al m’aveva ditt... (Si gira e scorge Cicala) Toh! Ul mè genar! Tonino!
Cicala Sunt propi mì, cara mamma, …
Gloria ( a Susanna) Ma lee sa la fa chì cunt ul mè genar? Sü che la parla! La vör no respund? Che la varda che mì gò ul diritto de pensà tanti robb (a Cicala) E tì sa te fet chì? Parla
Cicala Sssttt! Semm in cà sua: l’è .. l’è una mia paziente! Vera che lee l’è una mia paziente?
Susanna Ma certo dottore!!
Gloria Alura ma scüsi!
Susanna Posso sapere con chi ho il piacere?
Gloria Oh, Sciura! Mì s’evi in cerca
Susanna Oh allora è scusatissima. Quando qualcuno è in cerca di denaro per beneficenza, è sempre benvenuto (toglie i soldi e glieli dà)Ecco tenga: venti franchi
Ganassa T’è capì la vegia scrucona?!
Gloria Ma chì ghè un sbalii... (dà i soldi a Cicala che se li intasca) Che la ma scüsa sciura
Susanna Beh!? I miei venti franchi!
Cicala Che la ma scüsa, s’eri soprapenser
Gloria Inscì lee l’ è una paziente del dutur Cicala...
Susanna Sì... ed anche mio marito
Gloria E sal gà ul so marì?
Susanna Dunque... lui ha... ha... ha....
Cicala U... u... u... un eczema... infettiginoso complicato da desquamazione della pelle.. un conseguenza del parto
Gloria Del parto ... lü?
Cicala No... mìa lü... Lee, la so dona...
Gloria Oh sciura, alura lei è mamma!
Susanna No! Signora!
Cicala Ma no!... La cerca de capìmm! Mìa lee, lü... ul so marì Oh! Insomma.... ul so marì al s’era miss in testa che lee... e quand al s’è corgiü invece che non...., n’è vera, ....
Gloria Oh!!!
Cicala L’emuziun l’ha fà un girett sü e giò... l’ha fai un girett
Susanna Oh!
Cicala Inscì a ghè vegnü un eczema! Tremendo!!!
Gloria Tremendo!!!
Cicala Bene! Se ades la ma vör lassà fa questa visita...
Gloria E Lü, ul contagioso, sal gà?
Cicala Lü? Lü urmai l’è irrecuperabile... Al visiti nanca pü
Ganassa Al ma visita pü
Cicala Al guardi e basta
Ganassa Al ma guarda e basta
Cicala Al ma fa schivi
Ganassa Ghe fo schi... Oh!!!
Cicala Ssssttt!!!!
Gloria Bene! Mì vo se la capitass chì la tò miè digh che mì sunt già andaia via
Cicala Grazie! Arrivederci! ( la accompagna fuori, spingendola)
Gloria T te vörat vess gentil cun mì, ma varda che mì a desmenteghi nagott! Arrivederci, signora!
Susanna ( con sarcasmo)Arrivederci
Ganassa L’è drè a vegnìm ul mà de cò
Susanna Anche a me
Cicala (rientrando di corsa con Gloria) L’è drè a rivà l’Adelio! L’Adelio!
Gloria Ma sa ghè?
Susanna Oh! Mio Dio!
Cicala Un maniaco! Un terribile maniaco! Tücc da là! Svelt! In quela stanza là
Ganassa Aiuto il maniaco!
Cicala No, tì no! Giò i calzun! Ta ciapi i misür dul caval
Ganassa Cosa?
Cicala Sent, riceval tì il maniaco... al ta dumandarà da mì., del sciur Formica: mì par lü sunt ul Formica.. Te ghe disaret …che sunt occüpà, che go un colloquio cun... la regina di Groenlandia, ma mì al devi mia vidè!... te capì? Ma adess tira mia sü i calzun …. Giò… giò i calzun…
Ganassa Sì, ma... al fa frecc… a gò i gamb biott
Cicala se no podi mia ciapà la mira… cioè i misür

Scena VI
(detti e Grossi)
Grossi Fè pür… tra oman…
Cicala Cal ma scüsa devi andà de là cunt i altar client
Grossi Ah! sciur dutur! La mè dona l’è da là? …
Ganassa Come?
Grossi Cosa?
Ganassa Cosa come?
Grossi Come cosa come?
Ganassa Calma eh! Cerchèm da calmass! (tra sé) Il maniaco!
Grossi Car ul mè dutur
Ganassa Sì l’è da là
Grossi Eh al so ! Ul Formica l’è da là
Ganassa No! Ul sciur dut... ah sì ul Formiga!
Grossi Ma speciavi mia da vedela chì, lü. Podi vidè ul sciur Furmiga?
Ganassa Oh! no, no. È a colloquio... cun la regina... cun la regina de Groenlandia.
Grossi Oh! là! là! La regina de... cricu de gess!... Ah! L’è un sart molto introdotto! Veste le regine! E chel ma disa: l’è vera che ul Formica al vegn spess da lü?
Ganassa Beh! Sì! (a parte) Siccome l’è un maniaco l’è mej andà drè a l’unda
Grossi Ul sciur Formica l’è marà?
Ganassa Altar che marà... al gà una rudela föra de post
Grossi E lü par guaril al ga fa l’elettrochoc?
Ganassa Oh al ghe farìa benissim
Grossi In quanto a mì... mì sunt un tipo (mossa) molto esuberante... I donn… al capiss
Ganassa Ah ecco sì!
Grossi E certi dì anca tropp esuberante
Ganassa Sì al dipend da come tira ul vent
Grossi ( tra sé) Come dutur al ma par un bel pistola
Ganassa Cert, però, che se lü l’è tropp esuberante, una cüra mì ghe l’avarìa
Grossi Dica
Ganassa L’ünich sistema par calmass a l’è ul massagg
Grossi Sì?
Ganassa Sì. Dunca... al ciapa un massaggiadur, la sbiota, la mett in sül lettin e pö l’incomincia a massaggià cun tütt i sò forz, par circa un’ura... Al vedarà che quand la bell’e che finì l’ünich interess che’l gà l’è quel de ripusà
Grossi Propi una bella idea (tra sé) Ma che razza de dutur ca l’è?
Ganassa Mej tegnil bun, ul maniaco
Grossi Cal senta, ul sciur Formica dua l’è che’l s’è cascià?
Ganassa Pensi da là.... Uh!... L’è pien da lavurà... ca’l pröva a turnà un altar dì
Grossi Impussibil: devi presentagh una carissima amica
Ganassa Come, come?
Grossi L’è no giuvanissima
Ganassa Al vör dì nagott
Grossi Ma è un ciclone
Ganassa Ah!
Grossi E’ un tornado
Ganassa Da dua?
Grossi Come da dua?
Ganassa Turnada da dua?
Grossi E’ un tornado, una tempesta voluttuosa... una nuvola di sesso
Ganassa Oh! Dai sciur, l’è mia ul cas...
Grossi Cal pensa che l’ha vurü vegnì propi in dul sart du la mè dona. A l’è un’idea perversa, ma se gò de fà? Eh!
Ganassa L’è propi un maniaco senza speranza
Grossi E adess ghè fo strava... par mia fala incuntrà cun la mè miè
Ganassa Strava?
Grossi Sì, l’ho preceduta.. Sunt vegnü chì par vidè se la mè dona l’è naia via
Ganassa Quela che ghera chì prima l’è la so dona?
Grossi Sì!
Ganassa E la lasa vegnì chì in da par lee?
Grossi Ghè mia d’avegh pagüra.. Par dila tra nüm, ma par che ul sciur Furmiga al sia de un’altra parrocchia
Ganassa Alura l’è pacifich. Dio che stress! (via)

Scena VII
(rientra Gloria)
Gloria Bene mì vò. Tant chi gò pü nagott de fà
Grossi (a parte). La regina. (A voce alta). Maestà! (Si inchina.)
Gloria Sel dis cus’è? (Salutando) Signore.
Grossi (con salamelecchi). Altezza!
Gloria (stupita). Se l’ha ditt?
Grossi. Nient! Mi inchino davanti alla maestà vostra.
Gloria (civetta). La mia maestà!... Al ma tröva maestusa! Podi savè cun chi gò l’unur?...
Grossi (inchinandosi). Adelio Grossi per servirla
Gloria. Oh! Ul marì du la sciura Grossi... che ho cugnussü pocc fa... una donna affascinante. (Bruscamente) e ul so eczema cume al va?
Grossi (sconcertato). Prego?
Gloria Ho ditt: ul so eczema cume al va? Oh! Cal ma scüsa. Ho sbaglià a digal, al s’è adumbrà! Me corgi d’avè fa un ana... un anana... un anacronismo. Al ritiri.
Grossi. Un anacronismo? Ma ghè nissùn anacronismo
Gloria. Lü l’è tropp indulgent, sciur Grossi! (A parte) Sunt cuntenta d’avè cugnussü ul marì du la sciura (Salutandolo) Signore.
Grossi (salutando ). Altezza...
Gloria Arrivederci, signor Grossi
Grossi Arrivederci, signora (fa per stringere la mano a Gloria, che la ritira)
(entra Ganassa)
Ganassa Oh carissima
Gloria Oh! (scappa) Ul contagioso!
Ganassa Gò anmò un quai altar lucal da ficià
Gloria Ma sal fa ancamò in gir lü? Al vör cuntagià tütti quanti? A l’è un’indecenza.. Ma al sa meta sübit in lecc lü
Ganassa Oh ma l’è propi fissada cunt ul lecc sta dona( fa per avvicinarsi)
Gloria Oh! (scappa) Cal staga luntan
Ganassa Da sura ghè un apartamentin rosa che l’è liber... A l’è un afari, se la vör videl… ul prezi l’è bun
Gloria Via via… cal staga luntan…
Ganassa Dio che stress! (esce con Gloria poi ritorna da Grossi) chi... cal staga chi, lü. Rivi sübit. Oh! Il maniaco! (via)
Grossi Un eczema a mì! Mah!
Scena VIII
(Susanna, Cicala e Grossi)
Susanna (uscendo, vede il marito) Ah!! (si nasconde sotto il tavolo)
Grossi Sciur Formica se ghè?
Cicala (in falsetto) Ahi! Mi sono pungiuto con na gugia.
Grossi Cal senta, la mè dona l’è già naia?
Cicala (lo spinge lontano mentre fa segno a Susanna di allontanarsi)Oh! Già da un pezz e la ma dì.. sel riva scià ul mè marì che ci dica che mì sunt andaia al paes.. sel vör al ma po vegnì a töm lì
Grossi Al paes? A fà cus’è?
Cicala Se gò da savèn mì di vostar afari ? Lü chel vaga, chel vaga... a quel paes
Grossi Ah bene se l’è già andada mej inscì. Sa, ... a ghè una certa sciura che la dev vegnì scià fra un pu… Vuraria no che la sa incuntras cun la mè dona…come disevi prima al dutur Cicala
Cicala A mì?
Grossi Al so amis, no?. Lü al sa ciama Cicala?
Cicala No, no, no, mì... mì ma scunfundevi
Grossi Mì gò... (mossa) ul sangue caliente... al sa... gò bisogn da(mossa) ... Insomma ... L’ha capì?
Cicala Ssss... No!
Grossi Eh! Vialtar stilisti a sè no de cert di maci … Senza uffesa, neh!? A sé di mici maci moci
Cicala (sta al gioco)Ah! Ah! E .. e la so dona ... se la sa vendicass?
Grossi Impussibil... Gò sempar avü di stori cun altar donn e la s’è mai curgiuda da nagott. A mì ma la fa nissün… Cugnossi tütt i trüch… Sun mia come quela massa de mariti imbecilli, mì! Ah! ah! N’ho cugnusü vün chel cuumpagnava la so dona a tütt i nostar puntel. La ga diseva: salgo dall’estetista. E lü al restava giò in machina a speciala. L’estetista s’eri mì (dà una gomitata nei fianchi a Cicala e poi ride)
Cicala (ridendo) Ah! Cert lü l’è no come quela massa de mariti imbecilli (pacca sulle spalle sempre ridendo)
Grossi (serio) La mè dona la sa risciarìa mia a fa una roba dul genar. Sun geluus cum’è una bestia… Se la scuprissi cunt un altar omm ghe pensaria mia sü un segund
Cicala A fò cus’è?
Grossi A fal secch tütt i volt che ‘l vedi. Pam, pam, pam!!
Cicala A la faria secch... ma vegn la pell de gallina...
Grossi Inscì sciur Formica...
Cicala (si guarda attorno) Chi? O Signur sun mì!
Grossi (tra sé) Decisament a l’è un bamba. (a Cicala) Gò purtà una client
Cicala A mì? Par fa cus’è?
Grossi Un vestì! A l’è ul sart o no?
Cicala Sì, sì... cert... E come la vör? Lung, svasà, cürt... (tra sé) Bisogna cuntentàl se da no l’è bun de famm secch

Scena IX
(detti, sig.ra Vaniglia)
Vaniglia Sunt anmò mì
Cicala Oh! carissima sciura Cotechini!
Vaniglia Mì ma ciami Vaniglia, Vaniglia, mìa Cotechini
Cicala Va ben… Se la desidera cus’è?
Vaniglia Che ‘l ghe daga un’ugiada a la mè camiseta (si toglie la giacca)
Cicala vedèm un pu
Vaniglia La ma fa i piegh in sü la s’cena
Cicala Come i piegh?
Vaniglia Le grinze, no!
Cicala Ah! Le grinze! L’è vera, l’è vera
Vaniglia E pö l’è strecia davanti e larga da drè.... L’ha taiada lü?
Cicala Ma sigüra! Taj tütt mì. Taia da chì, taia da là, taia da sü, taia da giò...
Vaniglia Al duvarìa taiamela un’altra volta
Cicala Eh!?
Vaniglia Le grinze! L’ha pena dì lü che al ma fa le grinze
Grossi Effettivament l’è vera
Cicala Lü cal tasa, cittu! Ma cert carina, adess a taium i piegh, le pieghette, le pieghine ed anca le grinze
Vaniglia Vò a tram föra?
Cicala Prego?
Vaniglia Ma cusa l’ha capì? Devi tirà via la camiseta o no?
Cicala Ghè mia bisogn. Mì sunt un asso nel taià le grinze (tra sé) O signur damm una man... e anca dò
Vaniglia Alura?
Cicala (maneggiando le forbici) E tricchete, tracchete, tracchete, tricchete, ta...ta..ta...
Vaniglia Oh! Mamma!
Cicala E ades un taiett chi, vün sü.... vün giò... vün da chi e vün da là… E voilà! Tutto fatto!
Vaniglia Ma sa l’ha fai cus’è? Al m’ha ruvinà la camiseta
Cicala Ma che ruvinà! Ma l’ha ditt lee de taià.. e mì ho taià… lavoro rapido e su misura. Tütt sparì... anca le grinze
Grossi A mì ma par che ghe sia restà un gran böcc... Altar che...
Cicala Gò ditt de tasè! Che al capiss nagott di alta sartoria. La vegna scià duman che ghe la cüsissi
Vaniglia Ma parché duman?
Cicala Duman, duman... Incö gò mia temp
Vaniglia A che ura?
Cicala Par lee tücc i ur hinn bun. Bene! Arrivederci cara sciura Cotechini
Vaniglia Vaniglia… Vaniglia! Uffa!
Cicala Sì cert, carina, cert! Arrivederci... (rientrando) Sunt sfinì... tütt quest taià... Quand incuminci a taià taiarìa nocc e dì
Grossi Eh!?
Cicala (avvicinandosi con intenzione a Grossi)Taiarìa tütt, tütt, tütt
Grossi Oh!
Scena X
(Sabina e detti)
Sabina Dua al stà sto sart?
Cicala (si volta, canticchiando) Da, da ,da....
Grossi La sciura che ghe parlavi prima. Sabina
Cicala (voltato) (tra sé) E la Susanna che l’è sempar da là (voltandosi)Molto piacere!
Sabina Piacere!
Sabina e Cicala Ah! (si girano contemporaneamente)
Grossi Gò purtà una clienta degna de lü... Sabina Delben. La gà una agenzia de viagg a Piultel
Cicala A Piultel?
Sabina Eh sì! Piultel!
Grossi Semm in afari insema e natüralment (strizza l’occhio a Cicala)
Sabina Adelio! Strizza mia l’öcc... al sta mia ben
Grossi Giusto mia cara
Sabina Ho lassà ul cagnett in machina (fa il solletico sotto il mento a Grossi) fra un pu al dev fa ul so bisognino
Grossi Bene, bene
Sabina (con decisione) Scendi! E portal a pissà!
Grossi No! E’ umiliante
Sabina Se te disat cus’è!?
Grossi Disevi no... a vò sübit... (a Cicala) purtà ul cagnet a fa ul bisognino a l’è umiliante..(sulla porta) Umiliante!
Sabina Ciccibello
Cicala Sabinetta! (la alza di peso e le fa fare una giravolta)
Sabina Oh! Chi non muore si rivede! Dopo tütt sti ann!
Cicala Saran almen 15
Sabina 15 ann già. Te me cürà un’ungia incarnida
Cicala Incarnada... un’ungia incarnada! Te gavevat un pèe che l’eva un bijou… te portat anmò ul 37?
Sabina Ah! Tì t’è prufità del mè lato romantico
Cicala E tì del mè
Sabina Oh caro Ciccibello. Se pensi che prima te serat un dutur e ades te fet ul sart
Cicala Sa te vöt, par un dutur fa ul dutur l’è banale, par un sart inveci...
Sabina Fa nagott (gridando) Bravo! Il mio Ciccibello!!!
Cicala Sssttt... (tra sé) E la Susanna che l’è semper da là
Sabina A ghè un marà in cà?
Cicala No, ma ma l’è mia necessari ca ta vusat inscì, e te ma ciamat Ciccibello! Altri tempi, mia cara
Sabina Come te devi ciamat alura?
Cicala Ih! Ciamum Formica
Sabina Formica? A l’è un nom idiota
Cicala Sa fa quel ca sa po! Setas giò chi e cüntum sü. Come ti va?
Sabina Molto bene! Ho verdü un agenzia de viagg a Piultel... Te vörat viagià anca tì? Africa, America, Vares, Bogn...
Cicala No, grazie. Tel set a sunt pütost sedentario
Sabina Oh povar fiö! E al ta fa mà?
Cicala Cus’è? (alzandosi)
Sabina Il sedentario ( gli dà una pacca sul sedere) Il mio sedentarione!
Cicala Ma il sedentario a l’è no ul sedere... è ... è... Lasem a büi. E pö? (si risiede)
Sabina Mi sun maridada... Cunt un balurd
Cicala L’eva no necesari che tel ma disesat
Sabina Al vareva un fich secc. Alura l’ho piantà
Cicala Par chi?
Sabina Par un tenent
Cicala Ah!
Sabina L’ho cugnussü ai giardìn püblich, intant che ul mè marì, balabiot
Cicala Pardon?
Sabina Balabiot al vardava i cigni. Pö ho piantà anca ul tenent, sunt turnava a Piultel dua ho metü sü un agenzia da viagg
Cicala (si guarda attorno preoccupato)Brava, brava
Sabina Ma tì te ma scultat no, Cicci bello
Cicala Sì, sì, certo
Susanna (d.d.)Tonino
Cicala Sssttt!!
Susanna (d.d.) Tonino
Cicala Sssttt! Zitta!
Sabina Ghè una dona da là?
Cicala Sì, cioè no! A l’è... l’è... un pappagal...L’è un pappagal che m’han purtà dall’Africa... tel set, per via di piüm par fa i capelitt
Sabina Oh! (sdegnata) I cappelitt! E tì te ghet ul curagg de spiümà ul povar papagalìn
Cicala Oh! Sa ta vörat ... una piümeta chi, una piümeta là...
Susanna (d.d.) Tonino
Sabina Fam vidè ul tò papagal
Cicala No! A l’è impussibil. A l’ama mia la gent quela bestia lì… A pruposit de besti: ul tò marì te l’è pü vist?
Sabina Mai pü par furtüna! Lü l’eva un balabiot... E pö (sputa in viso a Cicala) ades mì gò una storia cun l’Adelio Lü l’è molto caliente, tel set?
Susanna (d.d.)Tonino
Sabina Ul papagal
Cicala Eh! Adess vò de là e ghe parli!
Sabina Tì te ghe parlat a l’üsel?
Cicala Eh! Cert, al sa parecchi linguagg!
Susanna (uscendo)Senti un po’! Ti diverti a prendermi in giro?
Cicala No, Susanna, no!
Susanna Un’altra donna? Questo è troppo!
Sabina Ah! Questa chi l’è ul papagal!
Susanna Pappagallo a me Guardi che io (sta per affrontare Sabina)
Cicala (fermandola) No, no, no... l’è una sciura molto marada
Sabina Chi l’è sta dona chi?
Cicala E’... è ... l’è la mè cassera... l’è marava de nervi... fagh mia cas...
Susanna Dovevi dirmelo che volevi abbindolarmi. Dovevi dirmelo che aspettavi un’altra delle tue donne!
Sabina Un mument... mì sun vegnüda chi a famm fa ul vestì
Susanna Da chi?
Sabina Da lü!
Susanna Non mi faccia ridere!
Sabina Prego?
Susanna Prego un corno! Hai una bella faccia tosta!
Sabina Caro Ciccibello quand si è amanti du la propia cassera prima roba a bögn evità di scenà cume questa chi
Susanna Cosa? Cosa? Ma... ma quale cassiera
Sabina Lee! no?
Susanna Ma lei è matta
Sabina Mi sun no mata. Mì sunt una sciura par ben e lü a l’è ul mè sart (Cicala va a sedersi davanti alla porta)
Susanna Lui?! Puah! Mi fa vomitare
Sabina E la pröva che ul sciur a l’è nagott d’altar par mì a l’è che mì sunt vegnüda chi cul mè marì
Susanna Suo marito! Ah! Ah! Ah! Vorrei proprio vederlo
Sabina Oh! Oh! Oh! L’ha fai fa ul bisognino al can. Adess lü l’è scià e la vedarà, A senti la so pedana… l’è chi
Cicala Ah! Uh! Ahi!?! (cade ed entra Grossi)(Grossi è a terra, con la schiena rivolta a Susanna, Cicala cerca, in ginocchio di nascondere Grossi)
Sabina Vegn avanti! Fat vidè! sta sciura la cred no che tì te set ul meè marì
Grossi Oh diamine! Ma come no? (si volta) Ah! La mè dona!
Susanna Mio marito!
Cicala (sempre in ginocchio) Patatrac!! (allargando le braccia)
Susanna Adelio! Tu e quella donna! Ah! Ma mi vendicherò! Addio!
Grossi (rincorrendola) Susanna... Susanna...(esce e poi rientra) Tì e quel bastard d’un cagnàsc!
Sabina Adelio! Mon amour!
Grossi Ma va al diavul... Va...
Sabina Me senti mà! Mì sto par svenì! (cade tra le braccia di Cicala, in ginocchio) A sun svenüda!
Scena XII
(detti, Rosa, poi Ganassa)
Cicala Sabina! Fa no stüpidà! Eh! Ah! (entra Rosa)
Rosa La mè mama la duvarìa vess ancamò chi Mamma…
Cicala Oh pover mì! La mè dona!
Rosa Tì? Cunt una dona tra i brasc?
Cicala Credum, l’è mia cume te pensat tì! L’è no mea!
Rosa Basta! Basta! L’è finida! Addio Tonino. A sa vedum da l’avucat
Cicala Ma no Rosa, credum...
Rosa A vöri pü sentì nagott! Vigliacco! Donnaiolo! Debosciato (esce) (rientra)! Purscel!
Cicala Specia! Podi spiegàt tüscos, Rosa.... E questa duve la pogi? (entra Ganassa)
Ganassa Sunt reüssì a cumbinà nagott stamatina
Cicala Ecco bravo... Cumbina un quaicoss de bun adèss. Ciapala tì sta sciura (rincorre la moglie) Rosa...
Ganassa Uffa che scuffia! Ma sa süced cus’è chi? Il finimondo (guarda Sabina, la riguarda) Oh!... Oh!... Ma ... ma questa... questa l’è la mè dona!
Sabina Oh! (si risveglia)
Ganassa Sabina! Sabinetta! Tesoruccio caro e bello! Finalment te set turnada!
Sabina Oh! Ul mè marì (gli dà uno schiaffo e lo sbatte sulla poltrona dove finisce anche lei)

ATTO TERZO
Scena prima
CICALA, SIGISMONDO

(All'alzarsi del sipario la scena è vuota. Si sente suonare. Momento di si1enzio.)
CICALA (esce, molto in ansia, dalla porta di destra, in primo piano). Hann sunà! Chi al po vess? (Chiama) Sigismondo!... Alura, Sigismondo?
SIGISMONDO (compare sul fondo). Al ma ciamà?
CICALA. Chi l’ha sunà?
SIGISMONDO (alza le spalle e fa l'atto di tornare verso il fondo). Oh! Nient!
CICALA. Come nient?
SIGISMONDO. No, l’eva un marà chel veniva par un’uperaziùn. Al m’ha dumandà se ul sciur dutur l’eva in cà… gò dì de sì e alura al m’ha rispost chel sentiva pü ul mà e l’è nai
CICALA. Che bamba! Va ben, turna de là a fa sü i medisìn.
SIGISMONDO (nota la tristezza di Cicala. Lo considera brevemente). Ul sciur dutur l’è preoccüpà, al capissi. E sì che ghe l’avevi dì! Se i ropp sa devan fa che se ie faga ben.
CICALA. (preso dalla sua idea fissa). Ma dua la po vess la mè mièe?
SIGISMONDO (che ha, come Cicala, un aspetto triste e pensieroso). Già!... l’è quel che me dumandavi anca mì intant che fasevi sü i medisìn
CICALA (stesso gioco). Fra un'ura saranno ventiquattrur che l’ha bandunà il tetto coniugale.
SIGISMONDO (con slancio). Oh! Sciur dutur, se i ropp pudessen agiustass! eh?... cal veda da giustai.
CICALA (scoraggiato). Ah!
SIGISMONDO (molto ingenuo). Oh! sì, sciur durtur, par mì! Che la faga par mì! Detesti vegh insema di person di umore nero!... a sunt un fiö sensibile. Alura diventi negar anca mì e sta roba chi la ma pias no.
Campanello.
CICALA (alzando la testa). Hann sunà.
SIGISMONDO (sempre con lo stesso tono). Non importa.
CICALA. Come, non importa?
SIGISMONDO. Ah! Se vò mia là a dervì a po vegnì dentar nissun
Cicala (spazientito). Alura va a dervì!!... E scultum ben: tranne che par la mè dona, mì ghe sun par nissün.
SIGISMONDO. Nissün?...
CICALA. Nanca sel füdes ul papa!... nissün. (Rientra nelle sue stanze. Sigismondo va ad aprire.)

Scena seconda
SIGISMONDO, GROSSI
SIGISMONDO (sul fondo, impedisce a Grossi di entrare). No, ul sciur dutur al ghè no.
GROSSI Andèm, sü!
SIGISMONDO. Ma l’ha dì lü in persona che al ghe no
GROSSI. Ben alura va a digh che ghe chi ul sciur Grossi
SIGISMONDO. Al ma dì: nanca sel fudess ul papa!... e lü l’è nanca vescuv
GROSSI. No. Ma devi videl a causa du la mè dona
SIGISMONDO. E ben! Lü al vör vidè nissün a causa de la sua
GROSSI. E parché?
SIGISMONDO (con importanza). Oh! Mì sunt la discrezione in persona. Se lü al ma dumandass: l’è vera, Sigismondo, che da da un para da dì ghè burrasca in famiglia?... che ul dutur l’ha durmì föra de cà l’altra nocc? E l’è vera che sta nocc la sciura l’è no rientrada in cà e ul dutur l’è là che la specia anmò?... Mi ghe disaria: … al so no de cus’è l’è drè a parlà
GROSSI. Ah! la sciura Cicala l’è mia turnada a cà?
SIGISMONDO (ingenuamente). Oh! come la fa a savèl?
GROSSI. Te me l’è dì tì!...
SIGISMONDO. Mì! (A parte) Che faccia tosta!
GROSSI. L’è mia turnada! Come la mè dona!... Dopu ul scandal de ier, a l'ho pü vista. Roba da no cred!
SIGISMONDO (ridendo stupidamente). Ah! Anca la so miè?... A l’è un mà cuntagius.
GROSSI Ma la po no andà avanti inscì; mì so che la mè dona la dev vegnì chi dal dutur, inscì gò avü la bela idea de vegnì chì anca mì… A so che dal dutur a la va a st’ura chi.
SIGISMONDO. Oh! ma al sa, par la so miè , cum’è par tücc, la porta incö la resta sarada sü... finché (Campanello) Hann sunà. Cal ma scüsa. (Esce).
GROSSI (al pubblico). Ghè nient da dì, ma tucarà spiegam cun la mè dona. A negarò da cugnoss la Sabina!

Scena terza
GROSSI, SIGISMONDO, poi la Gloria, Rosa
SIGISMONDO (entrando rapidamente). O sciur! Hin propi lur. Cal vaga via
GROSSI. Chi lur?
SIGISMONDO. La sciura Cicala e … e la so mama.
GROSSI. La mièè dul dutur? L’è davera fortünà! La sua l’è turnada!
GLORIA. Sigismondo va a ciamà ul dutur! Digh che ghe chi la so miè e la so suocera… Va
GROSSI. Sua Maestà!...
SIGISMONDO. A vò. Ah! Ul sciur dutur al sarà cuntent!(Esce)
GROSSI. Sua Maestà... La suocera? Ga vedi mia ciar!... (A Gloria) Ghe dumandi scüs ma lee l’è mia...
GLORIA. Che cosa sunt mia?
GROSSI. La regina di Groenlandia.
GLORIA. Mì? la... (Ride) L’è drè a vegnì a ultra anmò ul so eczema.
GROSSI. No?... ma alura mi ho sconfundü ul mungere col tettare.
Gloria. Eh?
GROSSI. No, vurevi dì mi sono sconfonduto. (Salutando) Sciura, immagini che la dev parlà cul dutur! Ma ritiri.(Saluta.)
GLORIA. Buongiorno!
GROSSI (salutando Rosa). Sciura! E’ tornata all’ovile (A parte) Ho fai una gaffe! (via sconsolato)
GLORIA. E tì, ma raccumandi, nessuna debolezza!
ROSA. Nessüna pagüra, mamma!

Scena IV
(Cicala e dette)
Cicala (entrando) Oh! Rosa! Finalment! Te m’è mettü adòs una tremarella! (fa per avvicinarsi ad Rosa sulla sinistra)
Gloria Altolà! Tonino!
Cicala Ma parché?
Gloria Fas mia tropp illüsiun se te ma vedat chi. Mì ta riporti la tò dona
Cicala (scimmiottando)La tò dona! (si riprende) Oh grazie!
Gloria Ma regordas che fra tì e lee a l’è tütt finì… Sì! Lee la starà chì anmò un para da dì... Capì? Chì!
Rosa Chì
Cicala Ah! Ben! (tra sé) Pö al resto ghe pensarò mì, mì ghe pensarò! Quand sarò in da par mì cun lee
Gloria E mì starò chì cun lee
Cicala Cosa?
Gloria Eh sì! Sarò la sua avocatessa, la so custode, la so cunsigliera! E che giustizia la sia fada!
Cicala Perfetto! Ghè sarà da divertìss… O signore! Parchè te m’è tirà via una costola per creà la dona e pö te m’è metü la dona fra i costul? Pensa a quant lavorà inütil t’è fai! Te se pudevat riposaà un dì prima
Gloria Da questa part i donn, dall’altra i oman, e lì in mezz sarà la zona promiscua… capito? Par pudè tratà
Cicala Ma roba da matt! Sa la dis sü cus’è? Ma par che l’abia metü ul cervell in del salmì de la cretineria
Gloria Sent chi parla!
Rosa Via! Ghè no bisogn de tacà lit! Non adulteratevi!
Cicala Cuma fo a mia adulterarmi? Quand vedi la to mama diventi un adultero senza vurel!
Gloria Da quando sunt vegnuda a truvà la mè tuseta, gò un dubi che ‘l ma röd dentar
Cicala Che la sa grata, sciura
Gloria (minacciando) Uhm!
Cicala In fin di cünt de cus’è ma sa accüsa? Eh Sentimm! Dimmel tì Rosa!
Gloria Rispund no, Rosa!
Cicala Insomma! Te la vörat lasala parlà sì o no?
Gloria Contegno, eh!? Per piasè!
Cicala ( serio) Allora Rosa?
Rosa (correndo da Cicala) Ta trövi in una sartoria cunt una dona in di brasc
Cicala Pardon! La dona d’un altar
Rosa Cosa?
Cicala Me l’avevan consegnada
Gloria Sì! Come un pacc pustal!
Rosa E quela che te m’avevat presentà come la tò paziente chi l’è?
Cicala Quela? Quela... quela ... Beh! Scunfundum mìa la lüna cul su... Quela l’è la sciura Grossi... Inveci quel’altra...
Gloria L’è la miè de chi?
Cicala Del sciur Grossi
Gloria Ma alura ul sciur Grossi l’è bigamo
Cicala Sì! Cioè... No! O signur! A so nanmì quel che vo adrè a dì! Vialtar sii bun dumà de scunfund i idei
Gloria Mì?
Rosa Mì?
Cicala Sì! Vialtar! Gavì sempar l’ultima parola!
Rosa e Gloria Ma…
Cicala L’è propi vera, né?! Che ul Signor l’ha creà prima l’Adamo e al gà dà la parola, e dopu l’ha creà la dona…. E ghe la tolta!
Rosa e Gloria Ma…
Cicala E pö hin mia afari vostar! Sciura suocera che la vaga da là che mì devi parlà cun la mè dona! Da par mì! Capito? Da solo!
Gloria Cusa t’è dì?
Cicala Da solo! L’è un mè diritto! Mi appello al quinto emendamento
Rosa Via, Mammima! Va da là! Sunt bona de difendum
Gloria Ma lassat mia fa sü! Parchè a sto mund ghè nissün püssè busard di oman… a part i donn…
Rosa Sì, sì! Sta tranquilla, ma difendarò benissim (Campanello)
Cicala Ancamò gent! Andem da là ... ta spiegarò tüscos (abbracciandola)
Rosa E tocum no! D’ora in avanti te ma tucaret dumà cul permess de la mama! Capito?
Cicala Va’ ben, va’ ben! (via)

Scena V
(Sabina, Sigismondo )
Sabina Te disi che devi parlà cul dutur!
Sigismondo E mì te disi che ul dutur l’è ocüpà
Sabina L’è una roba urgente!!! Dua l’è ul sciur Furmiga?
Sigismondo E chi l’è sto Furmiga… in questa cà ghè dumà la cicala… ah! Ah! Ah!
Sabina Oh! Tì te set tütt scemu! (si volta a destra) (Sigismondo la minaccia) (Sabina si rivolta, Sigismondo finge di riassettarsi i capelli) Te capissat propi nagott!
Sigismondo Mì?!?
Sabina Furmiga, Furmiga, Furmiga! Ul dutur! che al fa ul sart per hoby!
Sigismondo Ul sart? Ma se l’è nanca bun de tacà un butùn
(si sente la voce di Cicala e Rosa)
Sigismondo L’è lü! E ghè anca la so miè. Adès varda un pu tì (si frega le mani) (esce)
Sabina Oh! La so miè! La ma dev mia vidè! Oh! O signur! (scappa)

Scena VI
(Cicala e Rosa, indi Gloria)
Rosa (uscendo) No, no, no!
Cicala Sì, sì, sì! Chi dü don a hin un segreto dul sciur Adelio Grossi! Cusa devi savè mì?
Rosa Tì te set, te set!
Cicala Ma no! Mì sunt sta ciamà par un fatto patologico di medicina comparata... Una roba difficilissima da spiegat... Ghe vuraria almen 4 ann de università. Te fai l’università, tì?
Rosa No!
Cicala Eccu... Te vedat... mì... mì ho fai un certo esperimento... l’è no reüssì... e amen!
Rosa L’è facil parlà mò
Gloria Avì finì?
Cicala Quand avrem finì ta ciamarèm. Bisbetica!
Gloria Lassat mia fa sü eh!?
Rosa Sì, mammina
Cicala Credum Rosetta... che in certi situaziun un galantom al dev sacrificàss (si butta sul divano, ma Rosa si alza)
Rosa Vuraria cred, Tonino
Cicala (in ginocchio) Oh! Credum, credum!
Rosa Vuraria avè fiducia de tì! Ma tì te m’è cünta sü un sacch de busii
Cicala Ta dirò la verità
Rosa E pür la me mama
Cicala (con disgusto) Oh la cara sucera
Rosa Te gavariat ul curagio de giurà che quel che te me disat l’è la verità?
Cicala Oh (tra sé) sta suocera la ma tö ul fià
Rosa Alura?
Cicala Alura... te... te’l giuri... l’è tütta la verità, dumà la verità... nient’altar che la verità. Al giuri! (siedono entrambi sul divano, Rosa a destra, Cicala a sinistra)
Rosa Alura quela dona che t’ho vist insema a te la cugnusevat mia davera?
Cicala Varda... Se ta ma vedat anmò una volta cun lee, te podat pensà tütt ul mà che te vö de mì (si abbracciano)
Rosa Te ma vörat ben?
Cicala Sì! (vede Sabina che sta entrando, mette una mano sugli occhi a Rosa)No!!! (fa segno a Sabina di uscire)
Rosa Oh! Tonino! Ga vedi pü!
Cicala (togliendo la mano) L’amore è cieco! (rimane rigido a guardare il fondo del palco)
Rosa Ma se te ghet?
Cicala A l’è la mè cervicale. La dodicesima vertebra che si è incastrata con la trentaduesima a destra...
Rosa Povero ul mè Tonino. Gò tanta vöia da perdunat!
Cicala (si aggiusta il collo, siede accanto a Rosa, si abbracciano)

scena VII
(detti, Grossi, Ganassa)
Grossi Ul sciur Furmiga l’è l’amante du la miè dul dutur Cicala!?
Cicala Ah! Sei un angelo!
Rosa Però tì te faret pü cume l’altra nocc
Cicala Mai pü, mai!
Grossi Ah! Che coppia diabolica! Cucù! Sunt mì!
Cicala Eh!? (spettinato) Accidenti, lü? (si alza) ghe presenti la mè... Ah! (picchia il piede forte) La sciura Cicala
Grossi Ah! Ah! (mossa) Vecchio satiro! Ghe fo i mè cumpliment!
Cicala (meravigliato) Come come?
Grossi A parte quest (mossa) L’ha pudü pensagh a nüm?
Cicala Eh!! ( fa sedere Rosa) Cun permess. (al pubblico) adess s’ciopa la bumba!
Grossi L’è reüssì a fa ul vestì par la mè dona?
Cicala Sì, sì! (spolverando la giacca ad Grossi alla maniera dei sarti ) Bella giurnada incö... peccà che duman al piovarà... I previsiun dul temp, se sa, na catan mai vüna giusta....
Rosa (ingenua) Quale vestì?
Cicala Eh! Nient, nient! Niente da speciale Un ... sottovestito... un vestito igienico...
Rosa Igienico?
Cicala Tipo omeopatico... drizz, cürvi, cun la lamiera da drè..
Grossi Cun la lamiera?
Cicala (Alla maniera dei sarti) Sì, sì, cun la lamiera... ma pö gavarem tütt ul temp par i spiegaziùn (sta uscendo Sabina) No!!!
Rosa Ma cosa ghè ancamò?
Cicala Nient, nient! L’è che quel che ghè sucedü incö al ma metü adòs un agitaziùn... (a tempo di tango. Cicala indietreggia e Rosa lo segue) Sì però tì Rosa, Rosetta te devet avè fiduci de mì, parché mì te vöri un ben du l’anima (si abbracciano)
Grossi (sulla sinistra) Oh che porcone! Cun la dona dul dutur! Spudorato! (rumori dal fondo) O Signur, ghe scià ul so marì
Ganassa Buongiorno
Grossi (tenta di nascondere la scena affettuosa) Buongiorno
Cicala (incurante) Ti amo! Ti amo!
Ganassa Al ved che bel spetacul?
Rosa Oh! Tonino!
Cicala Oh! Rosa!
Grossi (togliendo un fazzoletto e sventolandolo) Sciur Formica, sciur Formica!
Cicala Eh!? ( lo guarda e ricomincia ad abbracciare Rosa)
Ganassa Eh! Che coppia, che coppia!
Cicala E tì te me na vörat de ben? Quanto?
Rosa Ma no, dai... davanti a tücc
Cicala Gò mia vergogna (riabbraccia)
Rosa Ti amo, ti amo!
Cicala Anca mì
Grossi Ma sciur Formica, sciur Formica! (sempre sventolando il fazzoletto, anche Ganassa fa l’eguale) Che porco quel Formica! (Ganassa si avvicina alla coppia) Adess s’ciopa la bumba!
Ganassa Buongiorno! ( pausa) Buondì!
Cicala (senza staccarsi da Rosa) Sì, buondì, buondì!
Grossi Ma come? Tütt lì? Sciur Formica!
Rosa Formica? Ma parché al ta ciama Formica?
Cicala Parché... parché... a l’è vün senza creanza... Al ma vör tö in gir parchè me ciami Cicala… Fagh mia cas... Oh! T’è sentì? La tò mama la ta ciama...
Rosa Ma mì ho sentì nagott
Ganassa Mì nemmèn...
Cicala Ma tì te set sturnu dalla quinta! Andèm, andèm da la tò mameta (esce saltellando e trascinando con sé Rosa) Arrivum sübit... mamma, mammina, mammetta!!! (via entrambi)
Ganassa L’ha vist cume sa vöran ben chi dü lì?
Grossi Che cinico!. Al gà piasè che la so dona la ga faga i corni
Ganassa Adess vöri andà da là parché vöri vardai mej… che spettacul!
Grossi Anca guardone! Ghe i ha propi tütt! Ma in che mund a vivum!

Scena VIII
(Sabina e Grossi)
Sabina (entrando) Tì chì?
Grossi E tì se te fet chì!?
Sabina E tì?
Grossi Via, via che se ades ghè scià la mè dona...
Sabina E a la tò Sabinetta, tì, te ghe pensat no?
Grossi Piccola Sabina (la prende per un braccio) l’è che...
Sabina Eh! Sta atent! Se tì te tocat la piccola Sabina, la piccola Sabina te dà un mozicone grande, grande...
Grossi Un mozzicone?
Sabina Amm...!!!
Grossi Ah! Una cagnada! Vurevat dì! E parché??
Sabina La piccola Sabina a l’è dentar in un grande imbröi
Grossi Già... parché mì no? Arriva gent (tentano di scappare) Via, via (esce solo Sabina)

Scena IX
(Cicala, Grossi, Ganassa)
Cicala (uscendo abbracciato a Ganassa) Carissim scusum, se prima t’ho mia salüdà a duver
Ganassa Oh! Gò no fai cas! Sun bitüà.
Grossi (a Cicala) Ga devi parlà (fa sedere Cicala sul divano)
Cicala Chel disa
Grossi gò bisogn de dumandagh un piasè (Ganassa si siede sul divano)
Cicala Se podi
Grossi (A Ganassa) Cal ma scüsa, eh!?
Ganassa Ma no! Parlè pür senza preocupas de mì
Grossi Ma l’è una questiun persunal
Ganassa Oh! mì adori i questiun persunal
Cicala Va’ da là a setàs giò
Ganassa ( si alza) Basta parlà, no!? Uffa... (al centro) Uffa che scuffia (va a sedersi alla scrivania mettendosi lo stetoscopio)
Grossi Mì speci la mè dona
Cicala Chi?
Grossi Sì! L’è giusta l’ura che la vegn a fass visità dal dutur Cicala (guarda Ganassa il quale risponde con un cenno della mano)
Cicala O signur!
Grossi Parché o signur?
Cicala Ho dì o signur? No, no... vurevi dì..nagott ... E la Sabina che l’è sempar da là
Grossi Al so, al so…orcu sciampìn... e se la mè dona la ved..
Cicala Chissà che burdèll!!
Grossi al sa se farò? Ghe disarò che l’è la sua amante...
Cicala Benissim! ... Cioè no! Nemmen par sogn!
Grossi Ma tanto lü a l’è uno scapolone...no? Ma Formica, carissimo Formica! (lo solletica sotto il mento)
Cicala Ghè no Furmiga che tegn! Ghe la disa a lü
Grossi A lü? Al pensa che la sciura Cicala la disa nagott?
Cicala Sal vör che ga na frega a la sciura Cicala
Grossi Oh! Chi in quanto a mural andèm ben!
Cicala (avvicinandosi a Ganassa) Stamm a sentì, sto sciur chi al vör dumandat un piasè
Ganassa A mì?
Cicala Sì, a tì!
Ganassa Ma propi adess che l’è la fin dul mes?
Grossi Cal ma scüsa, eh! Ma al ga custarà nagott
Ganassa Alura cal disa!
Grossi Go di prublema cun la mè miè... La m’ha catà insema a un’altra dona
Ganassa Bel cretin!
Grossi Al so! Sun stai un bamba! Al so! E siccome la mè dona la vegnarà chì, lü al ga duvaria dì che una certa sciura che l’è da là ( Cicala e Grossi segnalano insieme con l’indice) a l’è la sua amante...
Ganassa Bella idea!
Grossi Davera?
Ganassa Peccà che l’è brüta
Grossi Oh! Al vurarà mia dimm da no? (si allontana)
Cicala Cetta! Quel sciur lì l’è president de 32 società e al pudaria vegh bisogn da tì cume mediatur...
Ganassa Ah sì?! Oh! Oh! (si alza) Alura cetti
Grossi Menu mal! Al ma töi na gran preia dal stomigh. Grazie!
Ganassa (avvicinandosi ad Grossi) Prego... Al ma disa... E’ sexy?
Grossi Eh! E’ un turbine di erotismo
Ganassa Di esotismo?
Grossi Cosa?
Ganassa Sì, vöri dì... è esotica? La vegn dal Perù?
Grossi Erotica
Ganassa Ah! Erotica! Complimenti!
Grossi Grazie! Gò chi la so foto. Pena la riva la mè miè ghela fa vidè par dà püssè realtà a la situaziùn

SCENA X
(Sigismondo, Susanna e detti)
Sigismondo Ghè scià la sciura Grossi
Grossi Oh Dio, la mè dona! (Fa un paio di giri con Ganassa) La mè dona! La mè dona (mette in tasca a Ganassa la foto)
Susanna Buongiorno!
Cicala (le corre incontro) Buongiorno sciura Grossi
Grossi (umile) Ciao, Susanna
Susanna Ah! Tu qui? Bene, non mi resta che andar via
Grossi Ma mì sunt innocente
Susanna Lo dirai in tribunale, al momento del divorzio
Grossi In tribunale (va verso di lei buttando via Cicala)Te m’è catà cunt un’altra dona, l’è vera... ma... ma mì la cugnusevi gnanca... e la pröva l’è questa... l’è ... l’è l’amante du sto sciur chi (Indica Ganassa, anche Cicala indica Ganassa) Vera?
Ganassa (deferente) Sì, sì! Oh!
Grossi T’è sentü?
Susanna Raccontala a qualcun’altra questa frottola (si avvia a sinistra) ( a Ganassa, al centro)Ruffiano!
Ganassa (inchinandosi) Sì signora, sì signora!
Cicala (avvicinandosi a Susanna) Ma via sciura Grossi, la faga mia inscì, la sia mia crudele cul so marì... la merita no
Grossi L’è vera
Cicala Sciur Grossi, cal metta i sò cart in tavola
Susanna Quando qualcuno dice che metterà le su carte in tavola, gli guardo sempre nella manica
Grossi Te me det dul baro?
Susanna La tua espressione è rivelatrice
Ganassa Sì, sì, sì!
Grossi Via ... credum! Susanna...! chel ga faga vidè la foto
Ganassa Sübit! (non riesce a togliere la foto dalla tasca)Oh! La s’è incastrada!
Grossi Tiri, tiri!
Ganassa Tiro, tiro!
Cicala Tira, tira!
Ganassa Uffa che scuffia!

SCENA XI
(Detti e Sabina, poi Rosa)
Sabina Buongiorno! (Cicala si nasconde sotto il tavolo)
Susanna L’amante di mio marito!
Ganassa Vegn avanti tesurin bell... Signori va presenti...
Cicala Sì, sì... dopu, dopu (scappa)
Ganassa (ad Grossi) Dunca ghe presenti...
Grossi Ah! Ho desmentegà una roba (via)
Ganassa Ma sa sücced?
Sabina Gent cun poca edücaziùn in sta cà chi!
Ganassa Sai, cara? La sarà la surpresa... sciura se la permet ghe presenti...
Susanna Non ho l’abitudine di farmi presentare le amanti di mio marito
Ganassa Ma mì ghe sicüri che...
Sabina Come la sa permett d’insultà la mia rispettabilità!?
Ganassa Oh!! Tesoruccio!
Susanna Che schifo! Essere immischiata in questa storia!
Sabina Se lee la fa schivi... mì püssè de lee!
Susanna Appunto! E mi sento a disagio! Addio!
Ganassa Forse la sciura la mia capì che...
Sabina Tücc cuntra da mì... Mì riturni a Piultel
Ganassa E mì vegni cun tì, mon amour! (esce Rosa)
Rosa Oh!
Ganassa Sciura Rosa se la permett ghe presenti la mè...
Rosa Cosa? Lü ancamò chi? A quel che vedi sciur Ganassa lü al cuntinua a fà ul rüfiàn... Addio! (esce)
Sabina Eh no! Sa po no andà avanti inscì! Incö a s’è süperà ogni limit
Ganassa Sai, cara? A mì me succed tütti i dì... Ma tì specia, specia... Sciura Rosa, sciura... (esce)

SCENA XII
(Sabina, Cicala, Ganassa, Susanna, Grossi)
Cicala Ma parchè te set vegnüda chi in cà mia? Ma te set ammatida?
Sabina Sunt chi cul mè marì
Cicala Ma chi l’è?
Sabina L’è... l’Umberto...
Cicala (sorpreso) L’Umberto?
Sabina Sì, Umberto Ganassa ul mè marì de me stessa medesima.. Lü al ma truvà ier...
Cicala Ma alura l’Umberto a l’è l’omm di cigni?
Sabina Sì! Certament!
Cicala (ride e va sulla sinistra)
Ganassa (rientrando da sinistra) Cusa ghè?
Cicala Nient, nient! Ah! Ul cigno, ul cigno (ride a crepapelle)
Ganassa Ul cigno, ul cigno!
Grossi Sabina par piasè niente scandali! Va via, la mè dona l’è chi!
Sabina Lassum a stà in santa pas, t’è capì?!
Grossi Oh! Ma Sabina Sabinetta! (la tocca)
Susanna (uscendo da destra) Adelio!!! Ancamò lee! Quest l’è tropp! (Gli dà uno schiaffo)
Grossi Sì, quest l’è tropp! (va a sinistra)
Susanna (via accentuando la situazione semitragica e volgendo al comico)Non voglio rivolgerti più la parola... Domani stesso tu sarai soltanto un’ombra per me (iniziando a piangere, con progressione) (via via che il discorso prosegue piangono tutti in un crescendo finale, Ganassa si appoggia sulle spalle di Cicala, Cicala di Grossi) Il tuo ricordo illanguidirà poco a poco... e come le stelle con la luna impallidiscono al sorgere dell’alba, così la tua immagine svanirà finché non riconoscerò nemmeno più i tuoi lineamenti (pianto dirotto)
Ganassa Che bei parol,sciura, che bei parol (si avvicina a Sabina)
Susanna Saranno belle parole signore, ma sono il preludio alla fine di un matrimonio
Grossi Oh no! No! (piangendo)
Susanna Sissignore! E’ la fine! Se una moglie conoscesse il marito dieci anni prima, non lo sposerebbe dieci anni dopo
Cicala (avvicinandosi a Susanna) Suvvia! Sciura Grossi, la faga mia inscì... ghe sicüri che ul so Adelio ( la abbraccia)

SCENA XIII
(Gloria, Rosa e detti)
Rosa Quest l’è tropp!
Gloria Tonino! Adess ta portat in cà i tò sartin?
Cicala Oh! Ma che mania! Ma quale sarta?
Gloria Lee!!
Susanna Mì? Ma mì sun mia una sarta!
Grossi Che la ma scüsa, eh!? La sciura l’è la mè dona!
Susanna Purtroppo!
Ganassa E la sciura l’è la mè miè! E sti ben atenti a parlà mà de lee, eh!?
Grossi La so miè?
Sabina La so miè!
Susanna Davera lee l’è la so miè?
Sabina Certament! Sabina Ganassa. Lü l’è ul mè marì. Capito?
Ganassa Capito?! (si abbracciano)
Susanna Oh!
Grossi E mì scemo che gò dà anca la foto!
Cicala Eh!
Grossi Cal ma scüsa!... Al ma daga indrè la foto ( lo scuote)
Ganassa Eh! Un mument, no! (tenta senza riuscirvi di togliere la foto dalla tasca dei pantaloni) L’è ancamò incastrada
Grossi Tiri, tiri...
Tutti Tira, tira!
Ganassa Uffa che scuffia!.... e... e... eccu!
Tutti Oh!
Grossi Che la varda no!
Ganassa Oh bella! E parché no? (la guarda)
Grossi Patatrac
Ganassa Oh! Ma... ma... cal varda un po’! Neh che la sumeia a la mè dona?
Grossi No! No! A l’è trop ( fa segno grassa)
Ganassa (a Cicala) E pür... Neh che la sumeia a la mè dona?
Cicala Ma no, no! L’è pocch ( fa segno magra)
Ganassa A l’è pocch a l’è tant... Varda, varda tì, mon amour... (a Sabina) Sabina tesorino bello!
Sabina Mon amour! Sta dona chi a l’è brütina! (butta la foto)
Ganassa Eh sì! Parché ti inveci...
Susanna Ma allora se lei è sua moglie...
Grossi T’è sentì...
Susanna Tu...
Grossi Appunto... mì c’entri un bel nagott... In quela maledetta sarturia s’eri capità lì par cas....
Susanna Oh Povero Adelio! E io che ti avevo accusato!
Grossi ta perdoni cara... ta perdoni!
Susanna (abbracciandolo) Caro il mio Adelio!
Rosa (correndo sulla destra verso Cicala) E tì te ma perdonat?
Cicala Dumandum mia perdono... al saria tropp!
Gloria Cume hinn stüpid chi dü lì!
Rosa Caro ul mè maritino bello!
Cicala Patatrac!
Grossi (perentorio) Un mument!... Maritino de chi? Adess par piasè cerchè da spiegam cume stan i ropp... Alla fin du la fera ul dutur, dentar chi, chi l’è?
Cicala Ul.. ul ... ul dutuur...
Ganassa A l’è lü no?!
Grossi Ma mì a credevi che fasess ul sart
Cicala (avvicinandosi ad Grossi) Sì... a temp perdü... E adess citu se da no a descuvrissi i altaritt!
Grossi Ah no! Par carità!
Cicala (avanza verso il pubblico)
Cercà una avventüra amorosa
A l’è, avi vedü, un bell’impegno
Bisogna dì e fa sfulcitt a josa
Par pudesela cavà con grande ingegno
La sort la secundava ul mè disegn
La ma faseva navigà dentar gli inganni
Ma ul tropp l’è tropp e ho trapassà ul segn
Inscì hinn andà a munt tütt i mè piani

E a la fin cunt una faccia tosta ‘mè un atur
Sunt reüssì a cunvinc suocera e tusa
E ho cüsì da nascundiùn i mè amuur
Cume sa fa cunt un vestì da spusa (gli altri attori escono)

E se stasira avii ridüü de güst
Batii pür i man cun allegria
Nüm sarém chì anmò cum’è l’è giüst
E chi al vör stà sempar alégar
(tutti) che le sia.
CALA LA TELA

Torna ai contenuti